mujODIS - cgPrivacy

Ochrana osobních údajů

Zveřejněno 19.05.2020

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Koordinátor ODIS s.r.o. (dále jen „KODIS“), sídlem 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 64613895, jakožto správce osobních údajů (dále jen jako „správce“), Vás tímto za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, jakožto i o Vašich právech jako subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

Právní tituly zpracování

Osobní údaje zpracováváme na základě různých právních titulů:

  1. udělení souhlasu,
  2. splnění smlouvy,
  3. splnění právní povinnosti,
  4. účely oprávněných zájmů správce či třetí strany.

Pokud je zpracování osobních údajů pro některé účely založeno na souhlasu subjektu údajů a tento souhlas byl udělen, lze udělený souhlas subjektem údajů kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Subjekt údajů může souhlas odvolat jeho odvoláním doručeným správci. Komunikaci povedete způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

Účely zpracování

KODIS zpracovává pouze osobní údaje, které získal v souladu s právními předpisy, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v nezbytném rozsahu a po dobu nutnou k naplnění tohoto účelu.

KODIS dodržuje technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení, odpovídající všem možným rizikům s tím, že veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním těchto údajů.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje zásadně zpracováváme v rámci KODIS. Údaje předáváme mimo KODIS pouze, pokud to stanovuje zákonný předpis, vyplývá to z uzavřeného smluvního vztahu nebo nám to dovolíte formou souhlasu.

Doba uložení osobních dat

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné z důvodů potřebných pro dodržování našich zákonných povinností a účelům jejich zpracování.

Jak dlouho si uchováváme osobní údaje, se může lišit v závislosti na našich právních závazcích, s ohledem na plnění smlouvy mezi KODIS a Vámi. Pokud pomine důvod, abychom uchovávali Vaše osobní údaje, budeme je bezpečně likvidovat v souladu s našimi zásadami uchovávání a vymazávání dat.

Používáme služby třetích stran

Využíváme několik služeb třetích stran, které mohou sbírat informace použité k identifikaci uživatele. Odkaz na zásady ochrany osobních údajů třetích stran poskytovatele služeb, které aplikace používá:

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Při naplňování Vašich práv vycházíme z obecného nařízení.

Respektujeme Vaše práva na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu (nepřesných či neúplných údajů), požadavek na výmaz („právo být zapomenut“), popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Dalším právem je kdykoliv odvolat souhlas, jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu a právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech, kdy došlo k porušení zabezpečení a je pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění Vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu, do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Na případné námitky proti postupu KODIS můžete uplatnit právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz.